Ako začať s plynofikáciou rodinného domu?

  • -

Ako začať s plynofikáciou rodinného domu?

Category : Odborné

Tento praktický návod chce ukázať potenciálnemu zákazníkovi cestu, ako čo najjednoduchšie začať s plynofikáciou rodinného domu. Návod je zameraný na klasickú plynofikáciu jestvujúceho objektu, kde treba reagovať na danosti jestvujúcej vykurovacej sústavy, prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) dispozície objektu rozmiestenie a vhodnosť komínových prieduchov a podobne.

U novoprojektovaných objektov treba komplexnosť a vyváženosť všetkých profesií vrátane ich samotnej optimalizácie vyžadovať od hlavného projektanta, resp. docieliť výber riešení vzhľadom na parametre a potreby domácnosti, vrátane možných perspektív.

Po rozhodnutí o prístupe k plynofikácii vyhľadať projektanta s takýmto oprávnením. Už pri prvom kontakte mať predstavu o cieľoch plynofikácie. Pre stanovenie zámerov môže stačiť prečítať tento návod, vhodné je poradiť sa s majiteľmi nehnuteľností, kde je plynofikácia realizovaná už dlhšie obdobie. Treba si overiť investičnú a prevádzkovú náročnosť riešenia, ale aj mieru spokojnosti s vykurovaním a prípravou teplej úžitkovej vody.

Projektantovi treba pripraviť potrebné dokumenty – list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy. Od začiatku roka 2004 pristúpil rozhodujúci partner – SPP na nový systém vzťahu k zákazníkovi, projektant môže vybaviť súhlas na odber aj vyjadrenie dodávateľa plynu, môže sa to diať súbežne, štandardné vybavenie je takto rýchlejšie a jednoduchšie. Je vhodné pripraviť pôvodný projekt stavby v reálnom obraze, resp. upozorniť projektanta na realizované zmeny voči projektu, starostlivo dokladovať situáciu osadenia s možnými podzemnými vedeniami, šachtami, žumpami a pod. V prípade, že projekt nie je k dispozícii projektant vykoná zameranie stavu v potrebnom rozsahu.

Pri osobnej prehliadke dôjde k dohode o rozsahu riešenia, osadení a typoch jednotlivých spotrebičov. Zváži sa osadenie plynového kotla s prihliadnutím na možnosti odvodu spalín a odberné miesta teplej úžitkovej vody. Od roku 2004 legislatíva dovoľuje odvod spalín len nad hrebeň strechy, iba za určitých podmienok stačí spaliny vyústiť “len” nad strechu. Na zvislú stenu je možno vyústiť len spotrebiče malé (do 10 kW), ktoré nie sú osadené ventilátorom spaľovacieho vzduchu, resp. spalín.

Pri voľbe typu kotla sa berie ohľad na jestvujúci stav a podnet riešenia. Je vhodné komplexný pohľad na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Jestvujúce zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody z pevného paliva sú v nových podmienkach spravidla predimenzované, so zlou tepelnou izoláciou. Treba si uvedomiť, že realizáciou plynofikácie máme v dome okamžitý zdroj tepla v každej dobe. Tepelný výkon kotla je spravidla taký, že dokáže naplniť prietok otvoreného výtoku jednaj batérie. Teda nemusíme pripravovať vodu do zásoby na 2 – 3 dni, ako to bývalo u zdrojov na pevné palivo. Fakticky malý zásobník teplej vody pokryje nerovnomernosť spotreby teplej vody na rôznych miestach domu. U menších domácností postačí ohrev teplej vody v integrovanom prietokovom ohrievači.
Kotly

Typy kotlov: V dnešnej dobe máme k dispozícii iba kondenzačné kotly. Sú ponúkané sólo (holo) kotly, alebo ako agregáty s rôznym stupňom vybavenosti. V týchto môžu byť integrované zariadenia: expanzná nádoba, cirkulačné čerpadlo, prietoková príprava teplej vody, či zabudovaný jej zásobník. Ponuka pokračuje prídavným zásobníkom, aj s možnosťou využívania solárnej energie a pod. Kondenzačné kotly sú modernejšie (oproti už nepredávaným konvenčným kotlom), ich systém je doplnený o kondenzačné zariadenie, kde sa zrazí vlhkosť zo spalín, tým sa zvýši ich celková účinnosť na cca 105 – 110 %. Táto závisí komplexnosti riešenia celého zariadenia. Úspora paliva z ročného pohľadu je viac ako 15 %. Vykondenzovanie pár zo spalín môže nastať len za podmienok ich ochladenia pod cca 60oC, čo si vyžaduje citlivosť pri voľbe aj vykurovacej sústavy. Vznikne značné množstvo kondenzátu – cca 1,5 litra z 1 m3 zemného plynu. Kondenzát je odvádzaný do kanalizácie, má kyslú reakciu, nateraz nie je požadovaná jeho úprava. U väčších zariadení (vysoko nad parametrami rodinného domu) sa upravuje kyslosť v jednoduchom, investične nenáročnom zariadení.

Množstvo kondenzátu nepriamo hovorí o množstve získaného tepla, je približne zhodné s teplom, ktoré je treba na odparenie rovnakého množstva vody.

Tepelné čerpadlá

Ako najmodernejšie a najekologickejšie zariadenia pre výrobu tepla sú ponúkané tepelné čerpadlá. Sú to zariadenia, ktoré dokážu prečerpať teplo z iného prostredia do tepelnej sústavy, bojlera a pod. Je to vlastne obrátená činnosť chladničky, kde sa neželateľné teplo v chladiacom priestore vyčerpáva do miestnosti. Tepelné čerpadlo môže pracovať v režime voda – vzduch (vonkajší) alebo voda – voda, kde sa potrebná energia získava z geologickej energie v studni a pod. Potom efekt tepelného čerpadla spočinie v úspore paliva (napr. plynu), tohto sa minie len cca 50 % voči klasickým kotlom. Zdá sa, že investičná náročnosť tepelných čerpadiel nám čoskoro dovolí robiť úvahy o ich vlastnej efektivite. V súčasnej dobe je efektívnosť preukázaná u zariadení s vyšším, než štandardným stupňom využitia.
Regulácia

Celé zariadenie súvisiace s vykurovaním a prípravou teplej úžitkovej vody je treba doplniť vhodným zariadením pre reguláciu teploty sústavy, teplej vody a vykurovaných priestorov. Dokonalejšie zariadenia sa kompletizujú o ekvitermickú reguláciu, to znamená, že regulátor dokáže reagovať aj na zmeny vonkajšej teploty, teda upraví vykurovací režim v objekte skôr, než to objekt “zbadá”.

Pri osadzovaní kotla do jestvujúcej sústavy zverte prácu skúsenej firme, alebo požiadajte o schému zapojenia projektanta – špecialistu pre vykurovanie. Jednotlivé druhy kotlov majú svoje špecifiká pre osadenie a ich parametre vyznejú len pri správnom a vhodnom zapojení. V každom prípade je treba vylúčiť otvorenú expanznú nádobu a nahradiť ju uzatvorenou. Váš kotol si predsa zaslúži, aby sme ho chránili proti vnútornej korózii, tým vlastne predlžujeme jeho životnosť. V každom prípade vykonajte preplach a vyčistenie jestvujúcej vykurovacej sústavy. Do sústavy osadiť vhodné zariadenie na úpravu vody, ako obehovej – vykurovacej, tak aj vody v sústave teplej úžitkovej vody. Trvale tým zabezpečíte čistotu sústav, vysokú účinnosť a zabránite tým usadzovaniu vodného kameňa v sústave teplej vody až v takej komplexnosti, ako trvalá prietokovosť na cedníkoch spŕch apod. Ako vhodné zariadenia sú v súčasnosti uvádzané magnetické úpravy, či s trvalým magnetom, alebo s vonkajším zdrojom – elektronická úprava.

To všetko platí aj pri návrhu samostatných zásobníkových ohrievačov teplej úžitkovej vody.

Komíny

Ako nepodstatná časť plynofikácie vystupuje v rodinnom dome komín. Komíny v novom dome budovať z ponúkaných komínových systémov, napr. Prespor, Schiedel a pod. Sú to systémy, ktoré sú kompaktné so stavbou a budú slúžiť svojmu účelu aj v prípade zmeny paliva. Za chybu sa považuje budovanie komínov klasickým spôsobom i ich následná adaptácia – vložkovanie. U jestvujúcich komínov sa ale adaptácii nevyhneme. Adaptáciou sa musí docieliť odolnosť vnútornej plochy proti účinkom paliva a zamedzenie vsakovania vlhkosti spalín do komínového telesa. Dosahuje sa to vložkovaním, pri ktorom sa do telesa komína vkladá patričná rúra tak, aby oddelila prúdiace spaliny od konštrukcie komína. Možno použiť len materiály, ktoré sú pre tento účel určené s potrebnou dokumentáciou – osvedčením. Je predpísané, že životnosť takejto vložky musí byť minimálne taká, ako je životnosť spotrebiča. Ako dymová cesta môžu byť použité aj plasty, pokiaľ teplota spalín neprekročí 65 oC. To neplatí pi použití dymovej cesty dodávanej so spotrebičom, alebo komplexných systémov niektorých výrobcov – v rozsahu ich návodu. Všetky musia mať patričný certifikát a ďalšiu doprovodnú dokumentáciu.

Plynové sporáky

Dnes je na trhu ponúkaná široká škála plynových sporákov, v rôznych stupňoch vybavenia, čisto plynové, alebo elektroplynové. Pri osadzovaní projektant spravidla rieši najnepiaznivejšie podmienky (plnoplynofikovaný sporák), len v okrajových prípadoch stanovuje limitný parameter. Voľba výbavy záleží od prevádzkovateľa. Pri výbere ale odporúčam zohľadniť bezpečnosť – vybavenie všetkých horákov poistkami plameňa. Je to moderné zaradenie, ktoré samočinne uzatvorí prívod plynu do horáka v prípade zhasnutia plameňa pri vykypení a pod. Moderné sporáky sú v čoraz väčšej miere vybavované týmto zariadením. Vybavenosť iskrovým zapaľovačom, funkciami rúry, termostatmi, kombinácia platničiek je plnovoliteľná a záleží od výberu a voľby prevádzkovateľa.

Plynový sporák zakladá svoju funkciu na spaľovaní plynu, k čomu odoberá z priestoru kyslík, v priestore zostávajú malým objemom spaliny. Nakoľko kyslík je dôležitý aj pre dýchanie živých tvorov, sú pre osadzovanie sporáka vydané pomerne prísne predpisy. Má byť osadený v miestnosti s dostatočným objemom, výškou a vetraním. Individuálne zváži projektant. Za určitých podmienok projekt predpisuje odsávač pár, musí to byť strieškový lapač s odvodom spalín mimo priestoru. Osadenie odsávača pár je odporúčané vždy, jeho pomerne malý objemový výkon zabezpečuje pozvoľné vetranie kuchyne a priľahlých priestorov počas varenia zvyšuje estetický efekt – okrem spalín odvádza aj pachy a vône z varenia, či inej kuchynskej činnosti. Digestory s vnútornou cirkuláciou túto činnosť nezabezpečujú, ich osadenie v súčinnosti s plynovým sporákom je treba preto zvážiť, nesmú ale nahradiť predpísaný odsávač pár.

Vypracovaný a odsúhlasený projekt je komplexný podklad pre ohlasovaciu povinnosť. Plynofikácia rodinného domu takejto podlieha. Po vykonaní ohlásenia možno zadať práce odbornej firme a realizovať dielo. Na ukončenom plynovode budú vykonané potrebné skúšky a možno spolu so zástupcom dodávateľa požiadať o vybudovanie plynovej prípojky a montáž plynomera. Po napustení plynu vykonať uvedenie spotrebičov do prevádzky, to môžu robiť le osoby s oprávnením od patričného výrobcu, alebo gestorujúcehu dovozcu konkrétneho spotrebiča.
Záver

Vypracovaný a odsúhlasený projekt je komplexný podklad pre ohlasovaciu povinnosť. Plynofikácia rodinného domu takejto podlieha. Po vykonaní ohlásenia možno zadať práce odbornej firme a realizovať dielo. Na ukončenom plynovode budú vykonané potrebné skúšky a možno spolu so zástupcom dodávateľa požiadať o vybudovanie plynovej prípojky a montáž plynomera. Po napustení plynu vykonať uvedenie spotrebičov do prevádzky, to môžu robiť le osoby s oprávnením od patričného výrobcu, alebo gestorujúcehu dovozcu konkrétneho spotrebiča.
Július Leštach


Hľadaj

Kategórie článkov

máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031