Author Archives: michal

  • -

Porovnanie cien energií

Category : Odborné

Energie2006

Ceny energií sú orientačné. Presné určenie ceny je možné po zohľadnení spotreby (tarify za spotrebu) a ďaľších činiteľov (paušálne platby, doprava, dostupnosť energie, účinnosť spotrebičov…)


  • -

Ako hospodáriť s pitnou vodou?

Category : Odborné

Voda je nenahraditeľná pre akúkoľvek ľudskú činnosť. Používame ju na pitie, umývanie, má široké možnosti využitia vo výrobe aj v domácnosti. Jej význam ako pitnej vody však v našej krajine často nedoceňujeme. Prejavuje sa to v priveľkej spotrebe tejto vzácnej tekutiny. Aby v oblasti zásobovania domov nedochádzalo ku zbytočnej spotrebe, je potrebné zohľadniť rôzne skutočnosti:
– meranie spotreby

Meranie spotreby slúži na správne vyúčtovanie spotreby vody. Na zníženie spotreby vplýva psychologicky.
– využitie úžitkovej vody (nie pitnej)

Pre niektoré zariaďovacie predmety (pračka, WC, …), z ktorých sa nevyužíva voda na pitie alebo umývanie, je možné využiť úžitkovú vodu. Ako dostupnú úžitkovú vodu možno využiť dažďovú, povrchovú (z vodných tokov) alebo podzemnú vodu (zo studne). Pre využitie v domácnosti sa voda predčisťuje. Vyžaduje investície na vybudovanie samostatného vodovodu. Nakoľko sa jedná o vodu nižšej kvality s možnou kontamináciou nežiadúcimi látkami, systém zásobovania nesmie byť prepojený so systémom pitnej vody.

Dažďová voda má široké možnosti využitia v dome. Na pranie a polievanie je vhodnejšia ako pitná voda, významné úspory sa dosiahnu pri splachovaní WC.
– zariaďovacie predmety a výtokové armatúry s nízkou potrebou vody

Tieto riešenia znižovania spotreby vody sú najjednoduchšie. Je potrebné si uvedomiť, že cena teplej úžitkovej vody (TÚV) je mnohonásobne vyššia ako pitnej vody. Okúpať sa možno v malej aj veľkej vani, v malej je však spotreba vody podstatne nižšia.

Veľmi významné zníženie spotreby vody ponúkajú výtokové armatúry s úspornou ružicou (napríklad pre sprchy, drezy, umývadlá). WC možno dobre spláchnuť nielen desiatimi litrami vody, ale kvalitné misy s nádržkami toto spoľahlivo zvládnu aj s polovicou vody.
– údržba inštalácií

Ako v každej oblasti technických zariadení, aj pri zásobovaní objektov vodou je potrebné prevádzať pravidelné kontroly zariadení. Už pri návrhu vodovodu možno ovplyvniť jeho budúcu životnosť aj spoľahlivosť.

Voda kvapkajúca z vodovodných batérií nie je dobrou vizitkou majiteľa.
Ing. Jaroslav Leštach


  • -

Ako vykurovať úsporne?

Category : Odborné

Primeraná vnútorná teplota v objekte je predpokladom obývateľnosti, prípadne využiteľnosti objektu. Vzhľadom na značné množstvo energie, potrebnej na zabezpečenie želatelnej vnútornej teploty, sa stáva vykurovanie najväčším spotrebiskom energie vo vykurovaných objektoch. S postupným prechodom na trhové ceny palív a energií si majitelia a prevádzkovatelia budov začínajú viacej uvedomovať vplyv na náklady a vlastnú ekonomiku. Nezanedbateľným výsledkom zníženia spotreby energie by malo byť aj znečisťovanie ovzdušia emisiami. V nasledujúcom článku sú uvedené najčastejšie opatrenia na zníženie energetickej náročnosti.
Tepelno-technické vlastnosti konštrukcií budov

Zlepšenie tepelno-technických vlastnosti konštrukcií znamená najvýznamnejšie úspory. Objekt – novostavba má mať podľa súčasnych platných noriem veľmi dobré izolačné vlastnosti (tepelný odpor R steny je 3 m2.K/W, R strechy 5 m2.K/W ). Staršie objekty možno dodatočne “zatepliť” prídavnou tepelnou izolácoiu (čo pradstavuje značné investičné náklady). Doba návratnosti je závislá od izolačných vlastností pôvodnej a upravenej steny.

Iným spôsobom, ako zabrániť zbytočným tepelným stratám objektu je pri starších objektoch utesnenie, prípadne výmena nevyhovujúcich okien. Súčasné kvalitné okno významne prispieva k znižovaniu prevádzkových nákladov na vykurovanie.

Teplota miestnosti

Najjednoduchší spôsob úspor. Vo všeobecnosti predstavuje zníženie vnútornej teploty o 1°C úsporu približne 6% z dodanej energie. Pre obytné miestnosti v bytoch postačí pre tepelnú pohodu účinná teplota 20°C, pre vedľajšie miestnosti 10 ~ 18°C, v kúpelni sa požaduje teplota 24°C. Týmto spôsobom možno šetriť aj bez investícií.
Technické zariadenia a riešenia

Správne navrhnuté, zrealizované a prevádzkované zariadenia predstavujú ďalšie možnosti úspory energie na vykurovaní, pričom treba zvyčajne počítať so zvýšením investícií.
– výber vhodného druhu zdroja tepla

Ako zdroj energie na vykurovanie možno využiť elektrickú energiu (rôzne sadzby), zemný plyn, propán, pevné palivá (uhlie, koks, drevo a brikety) a teplo z centrálneho zdroja. Pri týchto zdrojoch treba zvážiť dostupnosť, cenu energie aj investičné náklady.
– voľba vykurovacej sústavy

V zásade poznáme vykurovanie konvekčné (vykurovacími telesami ohrievajúcimi vzduch) a sálavé (podlahové, stropné …). Rôzny princíp ohrevu priestoru, ako aj investičné, prevádzkové, hygienické aj estetické hľadiská umožňujú prispôsobiť návrh vykurovacej sústavy potrebám zákazníka.
– vyregulovanie vykurovacej sústavy

Základom dobrej fukcie vykurovacej sústavy je jej správne nadimenzovanie, realizácia a vyregulovanie. Pre správnu funkciu je potrebná aj správna prevádzka a pravidelná údržba.
– kondenzačná technika

Pri vykurovaní plynom (zemným plynom, propánom) vzhľadom na zloženie možno okrem energie “výhrevnosť” využiť aj teplo vznikajúce sa pri kondenzácii vodnej pary v spalinách. Toto teplo predstavuje približne 10% naviac z výhrevnosti. Kondenzačný kotol je schopný využiť toto teplo na vykurovanie. Vzhľadom na vyššiu úroveň techniky a zariadenia tohto kotla je cena primerane vyššia, napriek tomu návratnosť investície je pre zákazníka zaujímavá, pretože v celoročnej prevádzke je úspora paliva až 30% oproti bežným konvenčným kotlom. Navyše veľmi nízke hodnoty emisií znečisťujúcich látok v spalinách prispievajú k ozdravovaniu ovzdušia.
– sálavé vykurovanie infražiaričmi

Sálavé vykurovanie je vhodné najmä pre priemyselné haly s výškou miestnosti viac ako 4 metre. Podľa povrchovej teploty sálavej plochy a odvodu spalín rozdeľujeme plynové žiariče na svetlé a tmavé. Žiarič sa umiestňuje pod strop alebo na stenu. Sálanie žiariča pôsobí ako slnečné žiarenie, ktoré najskôr ohreje osálané predmety a od nich sa následne ohrieva vzduch, pričom tepelná pohoda je dosiahnutá najskôr v zóne pobytu osôb. Z tohto dôvodu je dosiahnutá najmä v halách s veľkou výškou miestnosti vysoká úspora energie. Sálavé vykurovanie možno dokonca využiť aj mimo budov. Podľa možností prevádzky sa najčastejšie používa ako zdroj energie vykurovací plyn (zemný plyn, propán), menej elektrická energia a vykurovacia voda.
– alternatívne zdroje energie

Alternatívne zdroje môžu rovnako prispievať k úspore energií. Architektonické riešenie “solárneho domu”, alebo technicky a investične náročnejšie využitie energie geotermálnej, solárnej alebo z pôdy môže výrazne pomôcť úspore energie, ale v čase najvyššej potreby tepla ich zvyčajne nemožno využiť ako jediné zdroje tepla. Preto sa tieto zdroje energie využívajú v našich klimatických podmienkach len ako doplnkové.
– návrh vhodného systému prípravy teplej úžitkovej vody (ohriatej pitnej vody)

Rovnako ako samotné vykurovanie, aj druh ohrevu úžitkovej vody môže významne ovplyvniť spotrebu energie. Úlohou projektanta je navrhnúť taký spôsob, aby bol zabezpečený dostatok vody, jej ekonomická a pružná príprava. Väčšinou sa uprednostňuje zásobníkový ohrev vody pred prietokovým, zdroj energie (palivo) rovnaký ako má kotol na vykurovanie. Na úsporu energie pri ohreve a dodávke teplej vody má veľký vplyv kvalitná tepelná izolácia potrubia.
Ing. Jaroslav Leštach


  • -

Ako začať s plynofikáciou rodinného domu?

Category : Odborné

Tento praktický návod chce ukázať potenciálnemu zákazníkovi cestu, ako čo najjednoduchšie začať s plynofikáciou rodinného domu. Návod je zameraný na klasickú plynofikáciu jestvujúceho objektu, kde treba reagovať na danosti jestvujúcej vykurovacej sústavy, prípravu teplej úžitkovej vody (TÚV) dispozície objektu rozmiestenie a vhodnosť komínových prieduchov a podobne.

U novoprojektovaných objektov treba komplexnosť a vyváženosť všetkých profesií vrátane ich samotnej optimalizácie vyžadovať od hlavného projektanta, resp. docieliť výber riešení vzhľadom na parametre a potreby domácnosti, vrátane možných perspektív.

Po rozhodnutí o prístupe k plynofikácii vyhľadať projektanta s takýmto oprávnením. Už pri prvom kontakte mať predstavu o cieľoch plynofikácie. Pre stanovenie zámerov môže stačiť prečítať tento návod, vhodné je poradiť sa s majiteľmi nehnuteľností, kde je plynofikácia realizovaná už dlhšie obdobie. Treba si overiť investičnú a prevádzkovú náročnosť riešenia, ale aj mieru spokojnosti s vykurovaním a prípravou teplej úžitkovej vody.

Projektantovi treba pripraviť potrebné dokumenty – list vlastníctva a snímku z katastrálnej mapy. Od začiatku roka 2004 pristúpil rozhodujúci partner – SPP na nový systém vzťahu k zákazníkovi, projektant môže vybaviť súhlas na odber aj vyjadrenie dodávateľa plynu, môže sa to diať súbežne, štandardné vybavenie je takto rýchlejšie a jednoduchšie. Je vhodné pripraviť pôvodný projekt stavby v reálnom obraze, resp. upozorniť projektanta na realizované zmeny voči projektu, starostlivo dokladovať situáciu osadenia s možnými podzemnými vedeniami, šachtami, žumpami a pod. V prípade, že projekt nie je k dispozícii projektant vykoná zameranie stavu v potrebnom rozsahu.

Pri osobnej prehliadke dôjde k dohode o rozsahu riešenia, osadení a typoch jednotlivých spotrebičov. Zváži sa osadenie plynového kotla s prihliadnutím na možnosti odvodu spalín a odberné miesta teplej úžitkovej vody. Od roku 2004 legislatíva dovoľuje odvod spalín len nad hrebeň strechy, iba za určitých podmienok stačí spaliny vyústiť “len” nad strechu. Na zvislú stenu je možno vyústiť len spotrebiče malé (do 10 kW), ktoré nie sú osadené ventilátorom spaľovacieho vzduchu, resp. spalín.

Pri voľbe typu kotla sa berie ohľad na jestvujúci stav a podnet riešenia. Je vhodné komplexný pohľad na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Jestvujúce zariadenia na prípravu teplej úžitkovej vody z pevného paliva sú v nových podmienkach spravidla predimenzované, so zlou tepelnou izoláciou. Treba si uvedomiť, že realizáciou plynofikácie máme v dome okamžitý zdroj tepla v každej dobe. Tepelný výkon kotla je spravidla taký, že dokáže naplniť prietok otvoreného výtoku jednaj batérie. Teda nemusíme pripravovať vodu do zásoby na 2 – 3 dni, ako to bývalo u zdrojov na pevné palivo. Fakticky malý zásobník teplej vody pokryje nerovnomernosť spotreby teplej vody na rôznych miestach domu. U menších domácností postačí ohrev teplej vody v integrovanom prietokovom ohrievači.
Kotly

Typy kotlov: V dnešnej dobe máme k dispozícii iba kondenzačné kotly. Sú ponúkané sólo (holo) kotly, alebo ako agregáty s rôznym stupňom vybavenosti. V týchto môžu byť integrované zariadenia: expanzná nádoba, cirkulačné čerpadlo, prietoková príprava teplej vody, či zabudovaný jej zásobník. Ponuka pokračuje prídavným zásobníkom, aj s možnosťou využívania solárnej energie a pod. Kondenzačné kotly sú modernejšie (oproti už nepredávaným konvenčným kotlom), ich systém je doplnený o kondenzačné zariadenie, kde sa zrazí vlhkosť zo spalín, tým sa zvýši ich celková účinnosť na cca 105 – 110 %. Táto závisí komplexnosti riešenia celého zariadenia. Úspora paliva z ročného pohľadu je viac ako 15 %. Vykondenzovanie pár zo spalín môže nastať len za podmienok ich ochladenia pod cca 60oC, čo si vyžaduje citlivosť pri voľbe aj vykurovacej sústavy. Vznikne značné množstvo kondenzátu – cca 1,5 litra z 1 m3 zemného plynu. Kondenzát je odvádzaný do kanalizácie, má kyslú reakciu, nateraz nie je požadovaná jeho úprava. U väčších zariadení (vysoko nad parametrami rodinného domu) sa upravuje kyslosť v jednoduchom, investične nenáročnom zariadení.

Množstvo kondenzátu nepriamo hovorí o množstve získaného tepla, je približne zhodné s teplom, ktoré je treba na odparenie rovnakého množstva vody.

Tepelné čerpadlá

Ako najmodernejšie a najekologickejšie zariadenia pre výrobu tepla sú ponúkané tepelné čerpadlá. Sú to zariadenia, ktoré dokážu prečerpať teplo z iného prostredia do tepelnej sústavy, bojlera a pod. Je to vlastne obrátená činnosť chladničky, kde sa neželateľné teplo v chladiacom priestore vyčerpáva do miestnosti. Tepelné čerpadlo môže pracovať v režime voda – vzduch (vonkajší) alebo voda – voda, kde sa potrebná energia získava z geologickej energie v studni a pod. Potom efekt tepelného čerpadla spočinie v úspore paliva (napr. plynu), tohto sa minie len cca 50 % voči klasickým kotlom. Zdá sa, že investičná náročnosť tepelných čerpadiel nám čoskoro dovolí robiť úvahy o ich vlastnej efektivite. V súčasnej dobe je efektívnosť preukázaná u zariadení s vyšším, než štandardným stupňom využitia.
Regulácia

Celé zariadenie súvisiace s vykurovaním a prípravou teplej úžitkovej vody je treba doplniť vhodným zariadením pre reguláciu teploty sústavy, teplej vody a vykurovaných priestorov. Dokonalejšie zariadenia sa kompletizujú o ekvitermickú reguláciu, to znamená, že regulátor dokáže reagovať aj na zmeny vonkajšej teploty, teda upraví vykurovací režim v objekte skôr, než to objekt “zbadá”.

Pri osadzovaní kotla do jestvujúcej sústavy zverte prácu skúsenej firme, alebo požiadajte o schému zapojenia projektanta – špecialistu pre vykurovanie. Jednotlivé druhy kotlov majú svoje špecifiká pre osadenie a ich parametre vyznejú len pri správnom a vhodnom zapojení. V každom prípade je treba vylúčiť otvorenú expanznú nádobu a nahradiť ju uzatvorenou. Váš kotol si predsa zaslúži, aby sme ho chránili proti vnútornej korózii, tým vlastne predlžujeme jeho životnosť. V každom prípade vykonajte preplach a vyčistenie jestvujúcej vykurovacej sústavy. Do sústavy osadiť vhodné zariadenie na úpravu vody, ako obehovej – vykurovacej, tak aj vody v sústave teplej úžitkovej vody. Trvale tým zabezpečíte čistotu sústav, vysokú účinnosť a zabránite tým usadzovaniu vodného kameňa v sústave teplej vody až v takej komplexnosti, ako trvalá prietokovosť na cedníkoch spŕch apod. Ako vhodné zariadenia sú v súčasnosti uvádzané magnetické úpravy, či s trvalým magnetom, alebo s vonkajším zdrojom – elektronická úprava.

To všetko platí aj pri návrhu samostatných zásobníkových ohrievačov teplej úžitkovej vody.

Komíny

Ako nepodstatná časť plynofikácie vystupuje v rodinnom dome komín. Komíny v novom dome budovať z ponúkaných komínových systémov, napr. Prespor, Schiedel a pod. Sú to systémy, ktoré sú kompaktné so stavbou a budú slúžiť svojmu účelu aj v prípade zmeny paliva. Za chybu sa považuje budovanie komínov klasickým spôsobom i ich následná adaptácia – vložkovanie. U jestvujúcich komínov sa ale adaptácii nevyhneme. Adaptáciou sa musí docieliť odolnosť vnútornej plochy proti účinkom paliva a zamedzenie vsakovania vlhkosti spalín do komínového telesa. Dosahuje sa to vložkovaním, pri ktorom sa do telesa komína vkladá patričná rúra tak, aby oddelila prúdiace spaliny od konštrukcie komína. Možno použiť len materiály, ktoré sú pre tento účel určené s potrebnou dokumentáciou – osvedčením. Je predpísané, že životnosť takejto vložky musí byť minimálne taká, ako je životnosť spotrebiča. Ako dymová cesta môžu byť použité aj plasty, pokiaľ teplota spalín neprekročí 65 oC. To neplatí pi použití dymovej cesty dodávanej so spotrebičom, alebo komplexných systémov niektorých výrobcov – v rozsahu ich návodu. Všetky musia mať patričný certifikát a ďalšiu doprovodnú dokumentáciu.

Plynové sporáky

Dnes je na trhu ponúkaná široká škála plynových sporákov, v rôznych stupňoch vybavenia, čisto plynové, alebo elektroplynové. Pri osadzovaní projektant spravidla rieši najnepiaznivejšie podmienky (plnoplynofikovaný sporák), len v okrajových prípadoch stanovuje limitný parameter. Voľba výbavy záleží od prevádzkovateľa. Pri výbere ale odporúčam zohľadniť bezpečnosť – vybavenie všetkých horákov poistkami plameňa. Je to moderné zaradenie, ktoré samočinne uzatvorí prívod plynu do horáka v prípade zhasnutia plameňa pri vykypení a pod. Moderné sporáky sú v čoraz väčšej miere vybavované týmto zariadením. Vybavenosť iskrovým zapaľovačom, funkciami rúry, termostatmi, kombinácia platničiek je plnovoliteľná a záleží od výberu a voľby prevádzkovateľa.

Plynový sporák zakladá svoju funkciu na spaľovaní plynu, k čomu odoberá z priestoru kyslík, v priestore zostávajú malým objemom spaliny. Nakoľko kyslík je dôležitý aj pre dýchanie živých tvorov, sú pre osadzovanie sporáka vydané pomerne prísne predpisy. Má byť osadený v miestnosti s dostatočným objemom, výškou a vetraním. Individuálne zváži projektant. Za určitých podmienok projekt predpisuje odsávač pár, musí to byť strieškový lapač s odvodom spalín mimo priestoru. Osadenie odsávača pár je odporúčané vždy, jeho pomerne malý objemový výkon zabezpečuje pozvoľné vetranie kuchyne a priľahlých priestorov počas varenia zvyšuje estetický efekt – okrem spalín odvádza aj pachy a vône z varenia, či inej kuchynskej činnosti. Digestory s vnútornou cirkuláciou túto činnosť nezabezpečujú, ich osadenie v súčinnosti s plynovým sporákom je treba preto zvážiť, nesmú ale nahradiť predpísaný odsávač pár.

Vypracovaný a odsúhlasený projekt je komplexný podklad pre ohlasovaciu povinnosť. Plynofikácia rodinného domu takejto podlieha. Po vykonaní ohlásenia možno zadať práce odbornej firme a realizovať dielo. Na ukončenom plynovode budú vykonané potrebné skúšky a možno spolu so zástupcom dodávateľa požiadať o vybudovanie plynovej prípojky a montáž plynomera. Po napustení plynu vykonať uvedenie spotrebičov do prevádzky, to môžu robiť le osoby s oprávnením od patričného výrobcu, alebo gestorujúcehu dovozcu konkrétneho spotrebiča.
Záver

Vypracovaný a odsúhlasený projekt je komplexný podklad pre ohlasovaciu povinnosť. Plynofikácia rodinného domu takejto podlieha. Po vykonaní ohlásenia možno zadať práce odbornej firme a realizovať dielo. Na ukončenom plynovode budú vykonané potrebné skúšky a možno spolu so zástupcom dodávateľa požiadať o vybudovanie plynovej prípojky a montáž plynomera. Po napustení plynu vykonať uvedenie spotrebičov do prevádzky, to môžu robiť le osoby s oprávnením od patričného výrobcu, alebo gestorujúcehu dovozcu konkrétneho spotrebiča.
Július Leštach


Hľadaj

Kategórie článkov

júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031